31.1 C
Maha Sarakham
วันพฤหัส, มกราคม 27, 2022

อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ นิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 ปีการศึกษา 1/2562

เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ ดร.ศุภชัย ฤทธิ์เจริญวัตถุ ดร.จุมพล. อิสระวิสุทธิ์ ดร.สุชาติ โอษคลัง อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้านิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 ...

โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562ช่วงเช้า เวลา 09.00 น. และช่วงบ่าย 14.00 น.ณ ห้อง SC1-100 คณะวิทยาศาสตร์

LATEST NEWS

MUST READ