33 C
Maha Sarakham
วันพฤหัส, มกราคม 27, 2022

ภาควิชาฟิสิกส์ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ ในโครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์/วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ ในโครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ (SC3)...

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา ‘’ทุนภูมิพล’’ ประจำปีการศึกษา 2563 ทุนละ 20,000 บาท

ภาควิชาฟฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา ‘’ทุนภูมิพล’’  ประจำปีการศึกษา 2563 ทุนละ 20,000 บาท นายวสันต์...

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลและทุนการศึกษามูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลและทุนการศึกษามูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี 2563 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลและทุนการศึกษามูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ.2563 ได้แก่ รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต (นิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม GPAX...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม MOU “การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตร่วมกับภาคอุตสาหกรรม”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตร่วมกับภาคอุตสาหกรรม”เมื่อวันที่ 29...

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30-15.00 น. ณ SC1-200

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnWr0ML8guiARcaot6gHZzsoD26sf70qnLW0X44QCW2QiP2w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628&fbclid=IwAR10r9wchidCbRAw1D1luM9P0mi14PVq7ZiukDJ8NnJETlu2_62PQDiU5R8

ม.มหาสารคาม” จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิต-สร้างชาติฯ

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 36ประจำปี 2563ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยมี รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย...

LATEST NEWS

MUST READ