คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

0
661

เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “การปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นสู่งานวิจัย” ณ นาข่าบุรีรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นสู่งานวิจัย” โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการทำงานวิจัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวิทยากรพิเศษจำนวน 2 ท่าน บรรยายเรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ได้แก่ นายคมกริช วงศ์คำภา นักวิจัยและรองผู้อำนวยการจากสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และนางสาวเยาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการจำนวน 18 คน