โครงการปฐมนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

0
1125

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ ห้องเรียนรวม SC1-100 อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิต นอกจากนี้ ยังมีรองคณบดีที่กำกับดูแลงานด้านต่างๆ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานิสิต บรรยายให้ความรู้แก่นิสิตในการใช้ชีวิตใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 683 คน