ขอแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือน เม.ย.62

0
980

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี จุรีมาศ (ภาควิชาฟิสิกส์) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล อุดชาชน (ภาควิชาชีววิทยา) ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”