สัมมนาภาควิชาฟิสิกส์ ประจำปี 2562

0
1204

เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2562 ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาฟิสิกส์ ประจำปี 2562 ณ ฟิชชิ่งทรี รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.พัฒนพล มีนา หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ เป็นประธานเปิดโครงการ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย การเรียนการสอน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรของภาควิชาฟิสิกส์