อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ นิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 ปีการศึกษา 1/2562

0
1100

เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ ดร.ศุภชัย ฤทธิ์เจริญวัตถุ ดร.จุมพล. อิสระวิสุทธิ์ ดร.สุชาติ โอษคลัง อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้านิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 ปีการศึกษา 1/2562 ณ บริษัท ไฮเทค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพมหานคร และ บริษัทไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด จ.ระยอง