ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30-15.00 น. ณ SC1-200

0
762
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnWr0ML8guiARcaot6gHZzsoD26sf70qnLW0X44QCW2QiP2w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628&fbclid=IwAR10r9wchidCbRAw1D1luM9P0mi14PVq7ZiukDJ8NnJETlu2_62PQDiU5R8