งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 46th International Conference on Science, Technology and Technology – based Innovation (STT46) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563

0
751

The 46th International Conference on Science, Technology and Technology – based Innovation (STT46) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัล

1) รางวัลเหรียญเงิน (Silver Prize) นาย รัฐพล ภูมาตนา นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ.ดร.พรรณวดี จุรีมาศ และ ผศ.ดร.เจษฎา จุรีมาศ

2) รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Prize) นายธัญวิชญ์ เพลินสมบัติ และนายนาวา สีสุวรรณ นิสิตภาควิชาฟิสิกส์ ผลงานเรื่อง Innovation for measuring density, freshness and grade of non-destructive chicken eggs ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหสารคาม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.สุภกร หาญสูงเนิน และ ผศ.ดร.อุฤทธิ์ เจริญอินทร์