คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม MOU “การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตร่วมกับภาคอุตสาหกรรม”

0
699

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตร่วมกับภาคอุตสาหกรรม”เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัทแคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตร่วมกับภาคอุตสาหกรรม” ณ บริษัทแคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามร่วมกับ นายเจิน เฟย กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดโดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย นางศรีวิภา ทับทิมทอง ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และเพื่อให้นิสิตสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริงภายใต้การแนะนำจากผู้มีประสบการณ์และยังเป็นการฝึกให้นิสิตได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร และระบบการทำงานในภาคอุตสาหกรรมซึ่งไม่สามารถหาได้ในห้องเรียนหรือห้องทดลอง รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยและให้นิสิตมีการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสถานประกอบการ บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตกลงทำความร่วมมือกันดำเนินโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน “การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตร่วมกับภาคอุตสาหกรรม