ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลและทุนการศึกษามูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี 2563

0
753

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลและทุนการศึกษามูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี 2563
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลและทุนการศึกษามูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ.2563 ได้แก่

 • รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต (นิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม GPAX สูงสุดของสาขาวิชา ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป)
  1) นางสาวศุภมาศ แสนโคก (สาขาฟิสิกส์)
  2) นายอัยยรัช อุ่นฤทธิ์ (สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ พลังงาน)
  3) นางสาวจารุวรรณ พรมสิงห์ (สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ อิเล็กทรอนิกส์)
 • รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิสิตที่สำเร็จการศึกษามีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา และมีผลงานวิจัยที่ขอสำเร็จการศึกษา ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI Proceedings อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร)
  1) นางสาวอรนุช แสงมาศ (วท.ม.พลังงาน)
  2) นางสาวอัญธิกา ละครไชย (วท.ม.ฟิสิกส์)
 • รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นิสิตที่สำเร็จการศึกษามีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการที่มี JCR Impact factor จากฐานข้อมูล ISI ปี 2562 รวมกันแล้วได้แต้มสูงสุด 3 อันดับแรกเปรียบเทียบกันทั่วประเทศ โดยมีผลงานวิจัยจำนวน 2 เรื่องขึ้นไป)
  1) นางสาววาสนา แดงอ่ำ (ปร.ด.ฟิสิกส์)
  ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษามูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ณ อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย