ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา ‘’ทุนภูมิพล’’ ประจำปีการศึกษา 2563 ทุนละ 20,000 บาท

0
730

ภาควิชาฟฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาเอก

ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา ‘’ทุนภูมิพล’’  ประจำปีการศึกษา 2563 ทุนละ 20,000 บาท

นายวสันต์ พันทะศรี