ภาควิชาฟิสิกส์ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ ในโครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2564

0
765

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์/วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ ในโครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ (SC3) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม