ขอเรียนเชิญอาจารย์/นิสิต/ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น ณ ห้องประชุม SC1-200 ปล.ฟรีตลอดงาน

0
617