ขอแสดงความยินดีกับ นายรัฐพล ภูมาตนา นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้นิสิตจะได้เข้ารับโล่รางวัลในวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0
725