ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ในโอกาสครบรอบ 30 ปี สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

0
651

คำประกาศเกียรติคุณ
อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ในโอกาสครบรอบ 30 ปี สาขาวิชาฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
14 พฤศจิกายน 2563


อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปี พ.ศ. 2544 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทาเกฮิโกะ อิชิอิ (Takehiko
Ishii) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นผู้ประสานงานโรงเรียนเครือข่ายภาคอีสานตอนบน
โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสยามกัมมาจล
อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร
สำเร็จการศึกษาในหัวข้อวิจัยด้านการศึกษาพลศาสตรของลําอิเล็กตรอนของเครื่องกําเนิดแสงสยาม
เมื่อสำเร็จการศึกษา อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ได้เริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มีความทุ่มเทให้การสอนเพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในเนื้อหาของวิชาฟิสิกส์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
มีการนำหลักการของวิชาฟิสิกส์ไปใช้กับการดำเนินชีวิตและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
และร่วมดำเนินกิจกรรมกับมูลนิธิ องค์การเพื่อสังคมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิสยามกัมมาจล
“สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ” ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร
อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร มีส่วนร่วมในโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการจัดพื้นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิตอย่างยั่งยืน)
สู่สถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเป็นหัวหน้าโครงการภาคอีสานตอนบน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่ 1)
การสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ หลายระดับ (LLEN มหาสารคาม) 2)
รูปแบบการขับเคลื่อนฯ ที่ประสบผลสำเร็จ ได้แนวปฏิบัติที่ดี และปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนฯ
สู่โรงเรียนในบริบทต่าง ๆ 3) บุคลากรของโรงเรียนจำนวนมาก
รู้และเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาจำนวนมาก
สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง 4)
เกิดการเปลี่ยนแปลงกับนักเรียนแกนนำจำนวนมาก ทำให้นักเรียนแกนนำรู้จักตนเอง ภูมิใจในตนเอง
และมั่นใจในตนเอง มีการวางแผนชีวิตและกล้าตัดสินใจดำเนินตามความมุ่งมั่นของตนเอง 5)
ทำให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนฯ ภายในมหาวิทยาลัย
จนมอบหมายเป็นนโยบายให้สำนักศึกษาทั่วไป โดยศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้
ดำเนินการอย่างเป็นระบบ

สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตระหนักในความสามารถ ความเสียสละ และการอุทิศตน
ของ อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม
คณะอนุกรรมการฝ่ายรางวัลจึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านการพัฒนาสังคมและบำเพ็ญปร
ะโยชน์ แก่ อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป