ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2563 ได้แก่ – รางวัลอาจารย์เชิดชูเกียรติอาจารย์อดีเด่น ผศ.ไพรัตน์ ธรรมแสง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

0
643