คณาจารย์

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

รศ.ดร.พัฒนพล มีนา

Assoc.Prof.Dr. Pattanapol Meena

อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์

ผศ.ดร. กฤษกร ปาสาใน

Asst.Prof.Dr. Krisakorn Pasanai

ดร. กฤษณพงศ์ ลิ้มตระกูล

Dr. Kridsanaphong Limtragool

ผศ.ดร. ขวัญฤทัย วงศาพรม

Asst.Prof.Dr. Kwanruthai Wongsaprom

ดร. จุมพล อิสระวิสุทธิ์

Dr. Jumpol Isarawisut

ดร. เจนจิรา เปี่ยมดี

Dr. Janjira Piamdee

ผศ.ดร. เจษฎา จุรีมาศ

Asst.Prof. Jessada Chureemart

ดร. ชัยภัทร พลายบัว

Dr. Chaiphat Plybour

ดร. ดาริน ฉิ่งสูงเนิน

Dr. Darin Chingsungnoen

อ. ธนัทเดช โรจนกุศล

Mr. Thanadech Rotjanakusol

ผศ.ดร. ธนา ยีรัมย์

Asst.Prof.Dr. Thana Yeeram

รศ.ดร. ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ

Assco.Prof.Dr. Teerawong Laosuwan

ดร. นิติศักดิ์ ปาสาจะ

Dr. Nitisak Pasaja

ผศ.ดร. ปรเมษฐ์ จันทร์เพ็ง

Asst.Prof.Dr. Poramate Chunpang

ผศ.ดร. ประธาน ศรีวิไล

Asst.Prof.Dr. Prathan Sreevilai

ผศ. ปรีชา ศรีประภาคาร

Asst.Prof. Preecha Sriprapakhan

ผศ.ดร. ปวีณา เหลากูล

Asst.Prof.Dr. Paveena Laokul

รศ.ดร. พรรณวดี จุรีมาศ

Assoc.Prof.Dr. Phanwadee Chureemart

ผศ.ดร. พิษณุ พูลเจริญศิลป์

Asst.Prof.Dr. Phitsanu Poolcharuansin

ผศ. ไพรัตน์ ธรรมแสง

Asst.Prof. Pairat Tamsaeng

อ. ยุทธนา อุไรชื่น

Mr. Yuthana Uraichun

ดร. ฤทธิไกร ไชยงาม

Dr. Ritthikrai Chai-ngam

ดร. วสันต์ ไมอักรี

Dr. Wasan Maiaugree

ผศ. วีระวุฒิ อรุณวรรธนะ

Asst.Prof. Weerawoot Arunwattana

ดร. ศุภชัย ฤทธิ์เจริญวัตถุ

Dr. Supachai Ritjareonwattu

ผศ.ดร. สิริยาภรณ์ แสงอรุณ

Asst.Prof.Dr. Siriyaporn Sangaroon

ดร. สุชาติ โอษคลัง

Dr. Suchat Osaklang

ผศ.ดร. สุภกร หาญสูงเนิน

Asst.Prof.Dr. Supakorn Harnsoongnoen

ผศ.ดร. อนุสรณ์ แสงประจักษ์

Asst.Prof.Dr. Anusorn Sangprajak

รศ.ดร. อรวรรณ ฤทธิเดช

Assoc.Prof. Aurawan Rittidech

ผศ.ดร. อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน

Asst.Prof.Dr. Artit Chingsungnoen

ผศ.ดร. อุฤทธิ์ เจริญอินทร์

Asst.Prof.Dr. Urit Charoen-In

------