ปรัชญา วิสัยทัศน์

1. ปรัชญา

“ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน”

2. วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นเลิศด้านวิชาการและการวิจัยในการบูรณาการความรู้สู่สากล”
คำอธิบายวิสัยทัศน์ :
เป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่เป็นเลิศด้านวิชาการและการวิจัย สามารถนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญไปพัฒนาทรัพยากรที่มีในชุมชนและท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม จนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

3. อัตลักษณ์

“นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน”

4. เอกลักษณ์

“การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน”
คำอธิบายเอกลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์เป็นศูนย์กลางความหลากหลายทางชีวภาพและเห็ดมีฤทธิ์ทางยา ศึกษาบรรพชีวิน ถิ่นนวัตกรรมไหม ใช้พลังงานทดแทน

5. พันธกิจ (Mission)

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ
  2. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นสู่สากล
  3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
  4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย
  5. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

6. ปณิธาน (Pledge)

มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม และจริยธรรม พัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการที่สามารถนำความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน

7. ค่านิยม (Core Values)

“การเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ”

8. คุณลักษณะ (Character)

บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มีคุณลักษณะ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรักในองค์กร เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร อยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตร  มีความรู้ ความสามารถในสาขาของตน และสามารถจะบูรณาการองค์ความรู้ได้ มีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง และมีความสุภาพอ่อนโยน

9. สมรรถนะหลัก (Core competency)

“เลิศล้ำด้านวิชาการและการวิจัย” (Academic and Research Excellence)

10. ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย จำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม

11. ประเด็นยุทธศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ได้กำหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7 ประการ โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์หรือเป้าประสงค์ให้สอบรับกับวิสัยทัศน์ของคณะ และมีกลยุทธ์ในการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าประสงค์ ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล รวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารธรรมาภิบาลของคณะวิทยาศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม