หลักสูตรปริญญาตรี

1) วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์

ฟิสิกส์ เป็นวิชาที่ศึกษาและอธิบายปรากฏการณ์ทางกายภาพต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ เช่น ในเรื่องของกลศาสตร์ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า อุณหพลศาสตร์ ควอนตัมฟิสิกส์ ฟิสิกส์ของแข็ง และนิวเคลียร์ฟิสิกส์ เป็นต้น หลักสูตรฟิสิกส์จะเน้นศึกษาทฤษฎีทางด้านฟิสิกส์ เพื่อใช้อธิบายเกี่ยวกับปรากกฎการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ เมื่อจบการศึกษาบัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับสูง สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้ สามารถที่จะทำงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน

2) วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

(2.1 สาขาพลังงาน) ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านพลังงานและพลังงานทดแทน ระบบความร้อน การอนุรักษ์พลังงานและการวิเคราะห์พลังงาน เมื่อจบการศึกษา บัณฑิตสามารถที่จะทำงานได้ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่นในด้านการวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม การวิจัยด้านพลังงานทดแทน หรือสามารถจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาที่เกี่ยวข้องได้

(2.2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์) ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และระบบเส้นใยนำแสง เป็นการนำความรู้ทางฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้ อาทิเช่น การประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ของของแข็ง ผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ การประยุกต์ความรู้ทางด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อใช้ในระบบการสื่อสาร เมื่อจบการศึกษา บัณฑิตสามารถที่จะทำงานได้ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน