หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

1) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์

เน้นการวิจัยที่เกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ ได้แก่ วัสดุเซรามิก วัสดุกึ่ง-ตัวนำ วัสดุแม่เหล็ก โพลิเมอร์ และฟิล์มบาง เน้นวิจัย ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาปรับปรุงวิธีการผลิตสังเคราะห์วัสดุขึ้นเอง เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรและผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ

2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพลังงาน

มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถระดับสูงทางด้านเทคโนโลยีพลังงาน การจัดการและวางแผนพลังงาน ที่ทันต่อสภาวการณ์ของโลก เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถเผยแพร่การใช้เทคโนโลยีพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างเหมาะสมตามวิถีแห่งความพอเพียงและยั่งยืน ในระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับชาติได้

3) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์

เน้นการวิจัยที่เกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ ได้แก่ วัสดุเซรามิก วัสดุกึ่ง-ตัวนำ วัสดุแม่เหล็ก โพลิเมอร์ และฟิล์มบาง เน้นวิจัย ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาปรับปรุงวิธีการผลิตสังเคราะห์วัสดุขึ้นเอง เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรและผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ