สายสนับสนุน

นายทวีชัย พลชำนิ

นักวิทยาศาสตร์

นางฐิติชญาน์ สิงห์แก้ว

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวสุนีรัตน์ ปัตติทานัง

ผู้ช่วยสอน

นายทฤษฎี พรหมดิเรก

ผู้ชวยสอน

นายเอกพล เพ็ชรนก

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโรงงาน

นางสาวธิศา ไตรพรม

ธุรการภาควิชา