คณะผู้บริหารภาควิชา

รศ.ดร.พัฒนพล มีนา

หัวหน้าภาควิชา

รศ.ดร. ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ

รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายบริหาร

ดร. ศุภชัย ฤทธิ์เจริญวัตถุ

รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร. ธนา ยีรัมย์

รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายกิจการนิสิต

อ. ธนัทเดช โรจนกุศล

เลขานุการภาควิชา