คณาจารย์สาขาฟิสิกส์

รศ.ดร. กฤษกร ปาสาใน

Assco.Prof.Dr. Krisakorn Pasanai

ดร. วสันต์ ไมอักรี

Dr. Wasan Maiaugree

ผศ. ไพรัตน์ ธรรมแสง

Asst.Prof. Pairat Tamsaeng

ดร. กฤษณพงศ์ ลิ้มตระกูล

Dr. Kridsanaphong Limtragool

ผศ.ดร. ขวัญฤทัย วงศาพรม

Asst.Prof.Dr. Kwanruthai Wongsaprom

ผศ.ดร. เจษฎา จุรีมาศ

Asst.Prof. Jessada Chureemart

ดร. ชัยภัทร พลายบัว

Dr. Chaiphat Plybour

ดร. ดาริน ฉิ่งสูงเนิน

Dr. Darin Chingsungnoen

อ. ธนัทเดช โรจนกุศล

Mr. Thanadech Rotjanakusol

ผศ.ดร. ธนา ยีรัมย์

Asst.Prof.Dr. Thana Yeeram

ดร. นิติศักดิ์ ปาสาจะ

Dr. Nitisak Pasaja

ผศ.ดร. ประธาน ศรีวิไล

Asst.Prof.Dr. Prathan Sreevilai

ผศ.ดร. ปวีณา เหลากูล

Asst.Prof.Dr. Paveena Laokul

ผศ.ดร. พิษณุ พูลเจริญศิลป์

Asst.Prof.Dr. Phitsanu Poolcharuansin

อ. ยุทธนา อุไรชื่น

Mr. Yuthana Uraichun

ดร. ฤทธิไกร ไชยงาม

Dr. Ritthikrai Chai-ngam

รศ.ดร. อรวรรณ ฤทธิเดช

Assoc.Prof.Dr. Aurawan Rittidech

ผศ.ดร. อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน

Asst.Prof.Dr. Artit Chingsungnoen

ผศ.ดร. อุฤทธิ์ เจริญอินทร์

Asst.Prof.Dr. Urit Charoen-In