คณาจารย์สาขาฟิสิกส์ประยุกต์(อิเล็กทรอนิกส์)

ดร. จุมพล อิสระวิสุทธิ์

Dr. Jumpol Isarawisut

รศ.ดร. ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ

Assco.Prof.Dr. Teerawong Laosuwan

ผศ.ดร. ปรเมษฐ์ จันทร์เพ็ง

Asst.Prof.Dr. Poramate Chunpang

รศ.ดร. พรรณวดี จุรีมาศ

Assoc.Prof.Dr. Phanwadee Chureemart

ดร. ศุภชัย ฤทธิ์เจริญวัตถุ

Dr. Supachai Ritjareonwattu

ผศ.ดร. สิริยาภรณ์ แสงอรุณ

Asst.Prof.Dr. Siriyaporn Sangaroon

ดร. สุชาติ โอษคลัง

Dr. Suchat Osaklang

รศ.ดร. สุภกร หาญสูงเนิน

Assco.Prof.Dr. Supakorn Harnsoongnoen