คณาจารย์สาขาฟิสิกส์ประยุกต์(พลังงาน)

ดร. เจนจิรา เปี่ยมดี

Dr. Janjira Piamdee

ผศ.ดร. ปรีชา ศรีประภาคาร

Asst.Prof. Preecha Sriprapakhan

ผศ.ดร. วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ

Asst.Prof.Wutthisat Chokkuea, Ph.D.

รศ.ดร.พัฒนพล มีนา

Assoc. Prof. Pattanapol Meena, Ph.D.

ผศ. วีระวุฒิ อรุณวรรธนะ

Asst.Prof. Weerawoot Arunwattana

ผศ.ดร. อนุสรณ์ แสงประจักษ์

Asst.Prof.Dr. Anusorn Sangprajak