ศิษย์เก่า

ชื่อ-นามสกุลดร.รุ่งฤดี ฉันทวิทย์
สถานที่ทำงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ตำแหน่งงานนักวิทยาศาสตร์
ปีที่จบ2546
สาขาวท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์

 

ชื่อ-นามสกุลอภิชาติ แสนโคตร
สถานที่ทำงานโรงเรียนมหรรณพาราม 68/5 หมู่ 2 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
ตำแหน่งงานครู
ปีที่จบ2546
สาขาวท.บ. ฟิสิกส์

 

ชื่อ-นามสกุลนายทศวิทย์ เส้นเศษ
สถานที่ทำงานโรงเรียนชานุมานวิทยาคม
ตำแหน่งงานครู
ปีที่จบ2557
สาขาวท.บ. ฟิสิกส์

 

7ชื่อ-นามสกุลวสันต์ พันทะศรี
สถานที่ทำงานภาควิชสฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่งงานเรียนต่อปริญญาเอก
ปีที่จบ2560
สาขาวท.บ. ฟิสิกส์